Что Такое Приложение:Списки Сводеша для монгольских языков- Значение Слова Приложение:Списки Сводеша для монгольских языков

Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеГреческийДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские

Списки

Русский Монгольский Бурятский Калмыцкий Лекcичеcкая уcтойчивоcть[1]
1 я би би би, бив *bi cверхуcтойчивый
2 ты чи ши чи *či cверхуcтойчивый
3 он тэр тэрэ тер
4 мы бид бидэ, бидн, мадн, маанр, ма *ba ‘мы (эксклюзив)’, косвенная основа *man-
*bida-n ‘мы (инклюзив)’, косвенная основа bidan-
cверхуcтойчивый
5 вы та та, та, тадн, тан, таанр
6 они тэд тэдэ тедн, эдн
7 этот энэ энэ эн *e-ne cверхуcтойчивый
8 тот тэр тэрэ тер, нөгә, одак, саак, аана *te-re cверхуcтойчивый
9 здесь энд энд, үүнд
10 там тэнд тенд
11 кто хэн хэн кен, кемб,кемби *ken cверхуcтойчивый
12 что юу юн, юмб, юмби *jaγu-n/*jaγa-n cверхуcтойчивый
13 где хаана хаана хама, альд, әлд, ха
14 когда хэзээ хэзээ кезә
15 как хэр хэр яһҗ, яһад, әдл, мет,
шиг, чиңгә
16 не битгий, бүү бү бичә, бичкә, биш, уга,
угаһар, бү
*ügei (частица глагольного отрицания;
предикативное отрицание при ответе на вопрос; показатель приватива)
*üle (отрицание при некоторых глагольных формах)
17 всё бүгд, бүх *bügüde неуcтойчивый
18 много ихэд, олон олон олн, кесг, дала, ик,
икәр
*olan cверхуcтойчивый
19 несколько хэд,
20 мало бага бага баһ, бичкн, невчкн,
21 другой бус, биш бэшэ, талдан,
22 один нэг, нэгэн нэгэн негн *nige-n/*nike-n cверхуcтойчивый
23 два хоёр хоёр хойр *kojar
*ǯiri
уcтойчивый
24 три гурав, гурван гурбан һурвн
25 четыре дөрөв, дүрбэн дөрвн
26 пять тав, таван табан тавн
27 большой том томо том, ик, икл, нүср *hike
*tomo
*bedigün ‘толстый
неуcтойчивый
28 длинный урт ута ут *urtu cверхуcтойчивый
29 широкий дэлгэр, далбагар,
30 толстый бүдүүн бүдүүн бүдүн, тарһн, зузан, луглһр,
нох-ноорцг,
31 тяжёлый хүнд күнд *kendü уcтойчивый
32 маленький бяцхан, жижиг,
бага,
бичкн, җиҗг,җаахн, баһцр,
маштг, баһ, үчүкн
*öčüken ‘маленький
*baga ‘маленький; маленький по возрасту
*ǯiγakan ‘маленький; мало
*ǯiǯig ‘маленький
*bičiken/*bičikan ‘маленький
неуcтойчивый
33 короткий оготор, богино оодон ахр, *akar/*okor ‘короткий
*bogoni ‘низкий, невысокий
неуcтойчивый
34 узкий уйтан
35 тонкий нарин, *nimgen ‘тонкийплоском )’ уcтойчивый
36 женщина эм, авгай эхэнэр, һамган күүкд күн, эм, баавһа, гергн *eme ‘женщина; самка неуcтойчивый
37 мужчина эр эрэ, залу, эр *ere ‘мужчина, самец
*ǯalaγu ‘молодой
уcтойчивый
38 человек хүн хүн күн, күмн *kümün уcтойчивый
39 ребёнок үр, маамуу үхибүүн күүкд, үрн, балчр, нилх,
исәлә, гоога, җааль, көкүл,
кукн, көвүд, баһ
40 жена эхнэр, эм һамган гергн, баавһа
41 муж нөхөр нүхэр, нөкр, залу
42 мать эх эхэ, эжы эк, аак
43 отец аав, эцэг эсэгэ, аба эцк, бааҗа, дәәдә, аак
44 животное амьтан амитан мал, адусн, аһурсн, әмтн
45 рыба загас загаһан заһсн, бершг *ǯiɣal-sun уcтойчивый
46 птица шувуу шубуун шовун, җивртн *sibaγun ‘птица
*bilǯir- / *bildur- ‘вид мелкой птицы
неуcтойчивый
47 собака нохой нохой ноха *nokai cверхуcтойчивый
48 вошь бөөс бөөсн *böγe-sün cверхуcтойчивый
49 змея могой могой моһа cверхуcтойчивый
50 червь өт хорхой, үтэн өтн, хорха *korakai ‘насекомое, червь уcтойчивый
51 дерево мод модон модн *modun
*hičesün ‘ива
неуcтойчивый
52 лес ой ой ө, ө-модн, ө шуһу модн
53 палка саваа модон модн, чичә
54 фрукт жимс жэмэс земш, темсн,
55 семя үр экн *hüre-n ‘семя растения; потомство уcтойчивый
56 лист навч *labči-n cверхуcтойчивый
57 корень уңг, үндсн, йозур, бетк *hiǯaɣur ‘корень; происхождение
*ünde-sün ‘корень; основание
неуcтойчивый
58 кора *ara-sun ‘кожа
*gede-sün ‘кишки; внутренности
*duru-sun ‘луб, молодая тонкая кора
*kali-sun ‘оболочка, внешний покров, кожица
неуcтойчивый
59 цветок цэцэг сэсэг цецг
60 трава ногоон ноһан,
61 верёвка деесн, ооср, бүч, арһмҗ,
62 кожа ширь, арьс арһан арсн cверхуcтойчивый
63 мясо мах мяхан махн, хасв, *mika-n cверхуcтойчивый
64 кровь цус шуһан цусн *či-sun ‘кровь cверхуcтойчивый
65 кость яс ясн *ja(b)-sun cверхуcтойчивый
66 жир *eɣükün, *öɣekün ‘жир cверхуcтойчивый
67 яйцо өндөг үндэгэн өндгн *emdügen ‘яйцо уcтойчивый
68 рог эвэр эбэр өвр *eber cверхуcтойчивый
69 хвост сүүл һүүл сүл *seγül cверхуcтойчивый
70 перо үзэг үдэн өдн *hö-dün уcтойчивый
71 волос үс, үсн *hü-sün cверхуcтойчивый
72 голова толгой толгой толһа, тарха *heki-n ‘голова; начало
*tolgai ‘голова; холм
*tariki ‘мозг
*teriγun ‘голова; первый
неуcтойчивый
73 ухо чих шэхэн чикн *čikin cверхуcтойчивый
74 глаз нүд нюдэн нүдн *ni(l)-dün cверхуcтойчивый
75 нос хамар хамар хамр *qaŋbar cверхуcтойчивый
76 рот ам аман амн *ama-n cверхуcтойчивый
77 зуб шүд шүдэн шүдн *ši-dun cверхуcтойчивый
78 язык хэл хэлэн келн *kelen cверхуcтойчивый
79 ноготь хумс хюмһан хумсн *kimusun cверхуcтойчивый
80 стопа тавхай, ул табгай, ула тавг, ул
81 нога хөл хүл көл *köl ‘нога cверхуcтойчивый
82 колено өвдөг үбдэг өвдг *ebüdüg ‘колено уcтойчивый
83 рука гар гар һар, мотр cверхуcтойчивый
84 крыло далавч, дали,
85 живот гэдэс гэдэһэн гесн *keweli ‘живот
*gede-sün ‘кишки; внутренности
неуcтойчивый
86 кишки гэдэс гэдэһэн гесн
87 шея хүзүү хүзүүн күзүн *küǯeγü-n cверхуcтойчивый
88 спина нуруу нюрган нурһн
89 грудь *köke ‘женская грудь
*eb(ü)čeγü-n ‘грудина, ’
уcтойчивый
90 сердце зүрх зүрхэн зүркн *ǯirüke-n
*öre ‘внутренняя часть
*eligen ‘печень
уcтойчивый
91 печень элэг эльгэн элкн *heli-gen уcтойчивый
92 пить уух уух, *uγu-
*oči- ‘глотать
неуcтойчивый
93 есть идэх идх, эдлх, зооглх, уух *ide- ‘есть cверхуcтойчивый
94 кусать зуух, *ǯaγu- ‘кусать; хватать зубами
*kaǯa- ‘кусать; откусывать
*kemile- ‘грызть, глодать
неуcтойчивый
95 сосать хөхөх хүхэхэ көкх
96 плевать нулимах нёлбохо нульмх
97 рвать, блевать
98 дуть үлээх үлеэхэ үләх, сүүгх
99 дышать амьсгалах
100 смеяться инээх энеэхэ инәх,
101 видеть харах, хараха үзх, харх, *üǯe- cверхуcтойчивый
102 слышать соңсх *sonos- ‘слышать неуcтойчивый
103 знать мэдэх мэдэхэ медх, cверхуcтойчивый
104 думать бодох, санах,
бодохо, ухалх,
105 нюхать
106 бояться айх айха әәх, сүрдх,
107 спать унтах, унтаха *unta- cверхуcтойчивый
108 жить суух бәәх,
109 умирать үхэхэ *üke- cверхуcтойчивый
110 убивать алах, хядах алаха алх *ala- cверхуcтойчивый
111 драться ноолдх,
112 охотиться
113 ударить сохихо цокх,
114 резать
115 разделить хуваах хувах, хойра кех,
116 колоть
117 царапать
118 копать малтах малтаха малтх
119 плавать *hunba- ‘плавать; купаться
*sele- ‘грести руками, веслами
*usučila-
*samar- ‘барахтаться
*ojima- ‘плавать; купаться
неуcтойчивый
120 летать нисэх нисх *hünis- уcтойчивый
121 ходить явах ябаха йовх, одх, *jabu- ‘идти cверхуcтойчивый
122 приходить ирэх ерэхэ ирх, аашх cверхуcтойчивый
123 лежать хэбтэхэ *kebte уcтойчивый
124 сидеть суух һууха суух cверхуcтойчивый
125 стоять зогсох байха зогсх *bai- ‘быть; стоять
*ǯogso- ‘стоять, останавливаться
неуcтойчивый
126 вертеть
127 падать унх,
128 давать өгөх үгэхэ өгх *ög- cверхуcтойчивый
129 держать бәрх
130 сжимать
131 тереть зүлгх, шүргх,
132 мыть угааха
133 вытирать аршаха
134 тянуть татх,
135 толкать
136 бросать хайх, шивх
137 вязать боох, уйх
138 шить оёх уйх,
139 считать тоолх,
140 сказать келх, гих *keme- ‘говорить, сказать; маркер цитации
*kele- ‘говорить, сказать
уcтойчивый
141 петь дуулх
142 играть наадаха
143 плыть
144 течь гоожих
145 замерзать
146 пухнуть хавдах хабдаха
147 солнце нар нарн, адьян *naran cверхуcтойчивый
148 луна сар һара сар *sara-n уcтойчивый
149 звезда од одн *hodun ‘звезда
*möči
неуcтойчивый
150 вода ус, уһан усн cверхуcтойчивый
151 дождь бороо, хур бороо, хура хур *kura ‘дождь
*boruɣa-n ‘дождь, буря
неуcтойчивый
152 река гол, мөрөн гол, мүрэн һол,
153 озеро нуур нуур нур
154 море далай
155 соль давс дабһан давсн *dabu-su уcтойчивый
156 камень чулуу шулуун чолун *güri
*čilaγun
неуcтойчивый
157 песок элс элһэн элсн, шора *ele-sün неуcтойчивый
158 пыль тоос тооһон тоосн, шора, нетрүсн
159 почва шороо газар һазр, шора *gaǯar ‘земля; место
*siraɣu ‘земля; почва
cверхуcтойчивый
160 облако үүл үүлэн үүлн, бахрагсн *eγülen ‘облако уcтойчивый
161 туман будан, манан манан, будан будн,
162 небо тэнгэр тэнгэри теңгр, оһтрһу
163 ветер салхи, һалхин салькн *kei ‘ветер
*narin ‘тонкийцилиндрических )’
неуcтойчивый
164 снег цас саһан цасн, архайг
165 лёд мөс мүльһэн мөсн
166 дым утаа утаан утан, *hunin ‘дым; туман
*huta-γan ‘дым
неуcтойчивый
167 огонь гал гал һал *gal ‘огонь cверхуcтойчивый
168 зола үнс *hüne-sün ‘пепел
*kolto-sun ‘кора
уcтойчивый
169 гореть *sitaγa- (каузатив от *sita- ‘гореть’) ‘сжигать, жечь
*tüle- ‘жечь; топить
уcтойчивый
170 дорога зам зам, харгы хаалһ, зам *mör ‘дорога; путь; след
*kargui
неуcтойчивый
171 гора уул, хад хада, уул, хад *aγula
*kada
уcтойчивый
172 красный улаан улаан улан *hulaγan cверхуcтойчивый
173 зелёный ногоон ногоон ноһан *köke
*noγoγan
неуcтойчивый
174 жёлтый шар шара шар *sira cверхуcтойчивый
175 белый цагаан сагаан цаһан *čaɣa-ɣan cверхуcтойчивый
176 чёрный хар хара хар *kara cверхуcтойчивый
177 ночь шөнө һүни сө *söni cверхуcтойчивый
178 день өдөр үдэр өдр
179 год жил, он жэл җил, өөн, ө, он *hon ‘год уcтойчивый
180 тёплый дулаан дулаан дулан, dulaγan ‘теплый
*büli-γen ‘теплыйжидкости)’
*kalaγun ‘горячий
неуcтойчивый
181 холодный киитн, уcтойчивый
182 полный дүүрэн дүүрэн *degüreŋ cверхуcтойчивый
183 новый шэнэ шин *sini/*sine уcтойчивый
184 старый хуушан көгшн,
185 хороший сайн һайн сән, сәәтә, һәәвһә *sajin ‘хороший уcтойчивый
186 плохой муу муу му, аанахан,
187 гнилой
188 грязный киртә, бузр, шаврта,
189 прямой шулуун, цэх сэхэ
190 круглый неуcтойчивый
191 острый хурц, хурц,
192 тупой мука,
193 гладкий елэгэр
194 мокрый нойтон нойтон
195 сухой *kawra- ‘сухой
*koɣu-su ‘пустой
неуcтойчивый
196 правильный зөв чик,
197 близкий өөр, *oira ‘близкий
*döte ‘близкий, кратчайший
*ča-γa-da ‘там, на другой стороне
неуcтойчивый
198 далекий алс хол, *kola cверхуcтойчивый
199 правый баруун баруун барун
200 левый зүүн зүүн зүн
201 на (чём-то) дээр деер
202 в (чём-то) -д/-т , -да/-дэ/-до,
-та/-тэ/-то
-д/-т, дотр
203 с (чем-то) -тай/-тэй/-той -тай/-тэй/-той -та/-тә, -ла/-лә
204 и ба, болон болн, чигн, хойр, ба
205 если бол,
206 потому что дээрээс
207 имя нэр нэрэ нерн *nere cверхуcтойчивый

Источники

  1. 1,0 1,1 И. А. Грунтов; О. М. Мазо. Классификация монгольских языков по лексикостатистическим данным. // Вопросы языкового родства, № 13/3-4, 2015 — стр.205-255.
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеГреческийДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские