Что Такое Приложение:Списки Сводеша для монгольских языков- Значение Слова Приложение:Списки Сводеша для монгольских языков

Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
Русский Монгольский Бурятский Калмыцкий
1 я би би би, бив
2 ты чи ши чи
3 он тэр тэрэ тер
4 мы бид бидэ, бидн, мадн, маанр, ма
5 вы та та, та, тадн, тан, таанр
6 они тэд тэдэ тедн, эдн
7 этот энэ энэ эн
8 тот тэр тэрэ тер, нөгә, одак, саак, аана
9 здесь энд энд, үүнд
10 там тенд
11 кто хэн хэн кен, кемб,кемби
12 что юн, юмб, юмби
13 где хаана хаана хама, альд, әлд, ха
14 когда кезә
15 как хэр хэр яһҗ, яһад, әдл, мет,
шиг, чиңгә
16 не битгий, бү бичә, бичкә, биш, уга,
угаһар, бү
17 всё
18 много олон олн, кесг, дала, ик,
икәр
19 несколько
20 мало бага бага баһ, бичкн, невчкн,
21 другой бус, биш бэшэ, талдан,
22 один нэг, нэгэн нэгэн негн
23 два хоёр хоёр хойр
24 три гурав, гурван гурбан һурвн
25 четыре дөрөв, дүрбэн дөрвн
26 пять тав, таван табан тавн
27 большой том томо том, ик, икл, нүср
28 длинный урт ута ут
29 широкий
30 толстый бүдүүн бүдүүн бүдүн, тарһн, зузан, луглһр,
нох-ноорцг,
31 тяжёлый күнд
32 маленький бичкн, җиҗг,җаахн, баһцр,
маштг, баһ, үчүкн
33 короткий оодон ахр,
34 узкий уйтан
35 тонкий нарин,
36 женщина эм, авгай эхэнэр, һамган күүкд күн, эм, баавһа, гергн
37 мужчина эр эрэ, залу, эр
38 человек хүн хүн күн, күмн
39 ребёнок үр, маамуу үхибүүн күүкд, үрн, балчр, нилх,
исәлә, гоога, җааль, көкүл,
кукн, көвүд, баһ
40 жена эхнэр, эм һамган гергн, баавһа
41 муж нөхөр нүхэр, нөкр, залу
42 мать эх эхэ, эжы эк, аак
43 отец аав, эцэг эсэгэ, аба эцк, бааҗа, дәәдә, аак
44 животное амьтан амитан мал, адусн, аһурсн, әмтн
45 рыба загас загаһан заһсн, бершг
46 птица шувуу шубуун шовун, җивртн
47 собака нохой нохой ноха
48 вошь бөөс бөөсн
49 змея могой могой моһа
50 червь өт хорхой, үтэн өтн, хорха
51 дерево мод модон модн
52 лес ой ой ө, ө-модн, ө шуһу модн
53 палка саваа модон модн, чичә
54 фрукт жимс жэмэс земш,
55 семя үр экн
56 лист навч
57 корень уңг, үндсн, йозур, бетк
58 кора
59 цветок цэцэг сэсэг цецг
60 трава ногоон ноһан,
61 верёвка деесн, ооср, бүч, арһмҗ,
62 кожа ширь, арьс арһан арсн
63 мясо мах мяхан махн, хасв,
64 кровь цус шуһан цусн
65 кость яс ясн
66 жир
67 яйцо өндөг үндэгэн өндгн
68 рог эбэр өвр
69 хвост сүүл һүүл сүл
70 перо үзэг үдэн өдн
71 волос үс, үсн
72 голова толгой толгой толһа, тарха
73 ухо чих шэхэн чикн
74 глаз нүд нюдэн нүдн
75 нос хамар хамар хамр
76 рот ам аман амн
77 зуб шүд шүдэн шүдн
78 язык хэл хэлэн келн
79 ноготь хумс хюмһан хумсн
80 стопа тавхай, ул табгай, ула тавг, ул
81 нога хөл хүл көл
82 колено өвдөг үбдэг өвдг
83 рука гар гар һар, мотр
84 крыло далавч, дали,
85 живот гэдэс гэдэһэн
86 кишки гэдэс гэдэһэн
87 шея хүзүү хүзүүн күзүн
88 спина нуруу нюрган нурһн
89 грудь
90 сердце зүрх зүрхэн зүркн
91 печень элэг эльгэн элкн
92 пить уух уух,
93 есть идэх идх, эдлх, зооглх, уух
94 кусать зуух,
95 сосать хөхөх хүхэхэ көкх
96 плевать нулимах нёлбохо нульмх
97 рвать, блевать
98 дуть үлээх үлеэхэ үләх, сүүгх
99 дышать амьсгалах
100 смеяться
101 видеть харах, хараха үзх, харх,
102 слышать соңсх
103 знать мэдэх мэдэхэ медх,
104 думать бодох, бодохо, ухалх,
105 нюхать
106 бояться айх айха әәх, сүрдх,
107 спать унтах, унтаха
108 жить суух бәәх,
109 умирать
110 убивать алах, хядах алаха алх
111 драться ноолдх,
112 охотиться
113 ударить сохихо цокх,
114 резать
115 разделить хуваах хувах, хойра кех,
116 колоть
117 царапать
118 копать малтах малтаха малтх
119 плавать
120 летать нисэх нисх
121 ходить явах ябаха йовх, одх,
122 приходить ирэх ерэхэ ирх, аашх
123 лежать хэбтэхэ
124 сидеть суух һууха суух
125 стоять зогсох байха зогсх
126 вертеть
127 падать унх,
128 давать өгөх үгэхэ өгх
129 держать бәрх
130 сжимать
131 тереть зүлгх, шүргх,
132 мыть угааха
133 вытирать аршаха
134 тянуть татх,
135 толкать
136 бросать хайх, шивх
137 вязать боох, уйх
138 шить оёх уйх,
139 считать тоолх,
140 сказать келх, гих
141 петь дуулх
142 играть наадаха
143 плыть
144 течь гоожих
145 замерзать
146 пухнуть хавдах хабдаха
147 солнце нар нарн, адьян
148 луна сар һара сар
149 звезда од одн
150 вода ус, уһан усн
151 дождь бороо, хур бороо, хура хур
152 река гол, мөрөн гол, мүрэн һол,
153 озеро нуур нуур нур
154 море далай
155 соль давс дабһан давсн
156 камень чулуу шулуун чолун
157 песок элс элһэн элсн, шора
158 пыль тоос тооһон тоосн, шора, нетрүсн
159 почва шороо газар һазр, шора
160 облако үүл үүлэн үүлн, бахрагсн
161 туман будан, манан манан, будан будн,
162 небо тэнгэр тэнгэри теңгр, оһтрһу
163 ветер салхи, һалхин салькн
164 снег цас саһан цасн, архайг
165 лёд мөс мүльһэн мөсн
166 дым утаа утаан утан,
167 огонь гал гал һал
168 зола үнс
169 гореть
170 дорога зам зам, харгы хаалһ, зам
171 гора уул, хад хада, уул, хад
172 красный улаан улаан улан
173 зелёный ногоон ногоон ноһан
174 жёлтый шар шара шар
175 белый цагаан сагаан цаһан
176 чёрный хар хара хар
177 ночь шөнө һүни сө
178 день өдөр үдэр өдр
179 год жил, он жэл җил, өөн, ө, он
180 тёплый дулаан дулаан дулан,
181 холодный киитн,
182 полный дүүрэн дүүрэн
183 новый шэнэ шин
184 старый хуушан көгшн,
185 хороший сайн һайн сән, сәәтә, һәәвһә
186 плохой муу муу му, аанахан,
187 гнилой
188 грязный киртә,
189 прямой шулуун, сэхэ
190 круглый
191 острый
192 тупой мука,
193 гладкий елэгэр
194 мокрый нойтон нойтон
195 сухой
196 правильный зөв чик,
197 близкий өөр,
198 далекий алс хол,
199 правый баруун баруун барун
200 левый зүүн зүүн зүн
201 на (чём-то) дээр деер
202 в (чём-то) -д/-т , -да/-дэ/-до,
-та/-тэ/-то
-д/-т, дотр
203 с (чем-то) -тай/-тэй/-той -тай/-тэй/-той -та/-тә, -ла/-лә
204 и ба, болон болн, чигн, хойр, ба
205 если бол,
206 потому что дээрээс
207 имя нэр нэрэ нерн
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские