Что Такое Индекс:Латышский язык/Ž- Значение Слова Индекс:Латышский язык/Ž

Индекс, составляемый вручную

A/Ā · B · C ·  · D · E/Ē ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · U/Ū ·  ·  ·  · Ž ·

  • : [ža*bô]
  м.р., нескл.
  • : [žadzināt]
  , -u, -I, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žagaraîne]
  , -ņu
  • : [žagaraîns]
  • : [žagarãis]
 • — , ед. ч. žagariņš
  • : [žagariņš]
  (kulinārijā)
  • : [žagars]
 • žagasмн. ч.
 • žagata
  • : [žagat*tãrtìņš]
 • žag/oties
  • : [žaguôtiês]
  , -ojos, -ojies, -ojas, -ojamies, -ojaties, прош. -ojos, -ojāmies, -ojāties; повел. -ojies, -ojieties
  • : [žakar̃daûdùms]
  • : [žakar̃d*kàrtõns]
  • : [žakar̃dmašĩna]
  • : [žakar̃d*stel̃:es]
  , -ļļu мн. ч.
  • : [žakar̃d*trikotãža]
 • — , -šu
  • : [žâkle]
  , -ļu (botānikā)
  • : [žāklis]
  , -ļa
  • : [žâkļaîns]
  • : [žâkļstâja]
  • : [žâkstîtiês]
  , -os, -ies, -ās, -āmies, -āties, прош. -ījos, -ījāmies, -ījāties; повел. -ies, -ieties
  • : [žalūzija]
  • : [žalũzijveĩdîgs]
 • žandarmērija
  • : [žandarmērija]
 • žandarms
  • : [žandarms]
  • : [žañrisks]
  • : [žañrisc]
  ; 5. -ste, -stu
  • : [žanrs]
  • : [žar̃gõnisms]
  • : [žargons]
  • : [žar̃gõnvarc]
  , žargona vārds
  • : [žaûdêt]
  , -ēju, -ē, -ē, -ējam, -ējat, прош. -ēju, -ẽjām, -ējāt; повел. -ē, -ējiet
  • : [žaûdêtiês]
  , -ējos, -ējies, -ējas, -ējamies, -ējaties, прош. -ējos, -ējāmies, -ējāties; повел. -ējies, -ējieties
  • : [žaùdinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žaũnaîņi]
  , ед. ч. žaunainis
  • : [žaũnas]
  мн. ч.
  • : [žaũnaste]
  , -stu (dzīvnieks)
  • : [žaũnkãji]
  , ед. ч. žaunkājis
  • : [žaût]
  , žauju, žauj, žauj, žaujam, žaujat, прош. žāvu, žāvām, žāvāt; повел. žauj, žaujiet
 • žauties устар.
  • : [žaûtiês]
  , žaujos, žaujies, žau- jas, žaujamies, žaujaties, прош. žāvos, žāvāmies, žāvāties; повел. žaujies, žau- jieties (krist)
  • : [žāva]
  (mutes dobumā)
  • : [žāvas]
  мн. ч. (nepatvaļīga ieelpa)
  • : [žãvâtiês]
  , -ājos, -ājies, -ājas, -ājamies, -ājaties, прош. -ājos, -ājāmies, -ājāties; повел. -ājies, -ājieties
  • : [žāvēšana]
 • žāv/ēt
  • : [žâvêt]
  , -ēju, -ē, -ē, -ējam, -ējat, прош. -ēju, -ẽjām, -ējāt; повел. -ē, -ējiet
  • : [žâvȩtãjaparãc]
  • : [žâvȩtava]
  • : [žâvêtiês]
  , -ējos, -ējies, -ējas, -ējamies, -ējaties, прош. -ējos, -ẽjā- mies, -ējāties; повел. -ējies, -ējieties
  • : [žebērklis]
  , -ļa
 • žēl
  • : [žȩl]
  нареч.
  • : [žȩlabaîns]
  • : [žȩlabas]
  мн. ч.
  • : [žflas]
  мн. ч.
  • : [žȩlastĩba]
 • — [želatinêtj, -ēju, -ẽ, -ẽ, -ējam, -ējat, прош. -ēju, -ẽjām, -ējāt; pav. -ẽ, -ējiet
 • želatīns
  • : [želatīns]
  • : [želatĩnveĩdîks]
 • želeja
  • : [želèiveĩdîks]
  • : [želêt]
  , -ẽju, -ẽ, -ẽ, -ējam, -ẽjat, прош. -ẽju, -ẽjām, -ẽjāt; повел. -ẽ, -ẽjiet
  • : [žȩli]
  нареч.
 • žēlīgs
  • : [žẽlîks]
 • žēl/ot
  • : [žȩluôt]
  , -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojām, -ojāt; повел. -o, -ojiet
  • : [žȩluôtiês]
  , -ojos, -ojies, -ojas, -ojamies, -ojaties, прош. -ojos, -ojāmies, -ojāties; повел. -ojies, -ojieties
  • : [žȩls]
  • : [žēlsirdība]
  • : [žẽlsir̃dĩgs]
  • : [žẽlsir̂dîgùms]
  • : [žȩlùms]
 • žemai/tis
  • : [žemaĩtiẽte]
  , -šu
  • : [žèņšèņs]
 • žeoda
  • : [žeõda]
  • : [žerminãls]
  • : [žestikulācija]
  • : [žestikulēšana]
 • žestikul/ēt
  • : [žestikulēt]
  , -ēju, -ē, -ē, -ẽjam, -ējat, прош. -ēju, -ējām, -ējāt; повел. -ē, -ōj iet
  • : [žesc]
  • : [žetons]
  • : [žibulêt]
  , -ēju, -ẽ, -ē, -ẽjam, -ējat, прош. -ēju, -ējām, -ējāt; повел. -ē, -ẽj iet
 • — , -ļa
 • žīds
  • : [žĩdiẽte]
  , -šu
  • : [žīga]
  • : [žiglùms]
  • : [žiklèrs]
  • : [žilba]
  (spožums)
  • : [žîlbîks]
  • : [žilbināt]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žìlps]
  • : [žìlpt]
  , žilbstu, žilbsti, žilbst, žilbstam, žilbstat, прош. žilbu, žilbām, žilbāt; повел. žilbsti, žilbstiet
  • : [žìlbùms]
 • — , -šu
 • žiperīgs устар.
  • : [žiperîks]
 • žira/fe — , -fu
  • : [žirañdõle]
  , -ļu
  • : [žirañc]
  ; s. -te, -šu
  • : [žiratõrs]
  (ierīce)
  • : [žirãc]
  ; 5. -te, -šu
  • : [žirēt]
  , -ēju, -ē, -ē, -ẽjam, -ējat, прош. -ẽju, -ẽjãm, -ējāt; повел. -ẽ, -ẽjiet
  • : [žir̃kt]
  , žirgstu, žirgsti, žirgst, žirgstam, žirgstat, прош. žirgu, žirgām, žirgāt; повел. žirgsti, žirgstiet
  • : [žir̃kc]
  • : [žir̃ktùms]
  • : [žirõ]
  м.р., нескл.
  • : [žirobaŋ̃ka]
  • : [žirobus:]
 • žirokompass
  • : [žirokom̃pas:]
  • : [žiromagnẽtisks]
  • : [žiroñdisc]
  ; s. -ste, -stu
  • : [žironùorẽķìns]
 • žiroskopisks žiroskops
  • : [žiroteodolĩc]
  • : [žļadzêt]
  , žļadzu, žļadzi, žļadz, žļadzam, žļadzat, прош. žļadzēju, žļadzẽjām, žļadzẽjāt; pav. žļadzi, žļadziet
  • : [žļagàns]
  • : [žļàkt]
  , ž|ādzu, ž|ādz, žļādz, žļādzam, žļādzat, прош. žļādzu, žļādzām, žļādzāt; повел. žļādz, žjādziet
  • : [žļakstêt]
  , žļakstu, žļaksti, žļakst, žļakstam, žļakstat, прош. žļak- stēju, žļakstējām, žļakstẽjāt; повел. žļaksti, žļakstiet
  • : [žļakstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žļaŋkstêt]
  , žļankstu, žļank- sti, žļankst, žļankstam, žļankstat, прош. žļankstẽju, žļankstējām, žbnk- stẽjāt; повел. žļanksti, žļankstiet
  • : [žļafkstêt]
  , žļarkstu, žļarksti, žļarkst, žļarkstam, žļarkstat, прош. žļarkstēju, žļarkstẽjām, žļarkstēj āt; повел. žļarksti, žļarkstiet
  • : [žļarkstinãt]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žļebinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žļȩkstat]
  , прош. žļekstẽju, žļekstẽjām, žļekstẽjāt; повел. žļeksti, žļekstiet
  • : [žļȩrkstat]
  , прош. žļerkstẽju, žļerkstẽjām, žļerkstẽjāt; повел. žļerksti, žļerkstiet
  • : [žļefkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žļir̃kstêt]
  , žļirkstu, žļirksti, žļirkst, žļirkstam, žļirkstat, прош. žļirkstẽju, žļirkstẽjām, žļirkstẽjāt; повел. žļirksti, žļirkstiet
  • : [žļirkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žļur̂kstêt]
  , žļurkstu, žļurksti, žļurkst, žļurkstam, žļurkstat, прош. žļurkstēju, žļurkstējām, žļurkstējāt; повел. žļurksti, žļurkstiet
  • : [žļur̂kstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žmaûkt]
  , žmaudzu, žmaudz, žmaudz, žmaudzam, žmaudzat, прош. žmaudzu, žmaudzām, žmaudzāt; повел. žmaudz, žmaudziet
  • : [žmaûdzît]
  , žmaugu, žmaugi, žmauga, žmaugām, žmaugāt, прош. žmaudzīju, žmaudzījām, žmaudzījāt; повел. žmaugi, žmaugiet
 • — /0/
  • : [žmiêkt]
  , žmiedzu, žmiedz, žmiedz, žmiedzam, žmiedzat, прош. žmiedzu, žmiedzām, žmiedzāt; повел. žmiedz, žmiedziet
  • : [žņaûdzẽi̯čũska]
  • : [žņaûdzene]
  , -ņu (čūska)
  • : [žņaûdzît]
  , žņaugu, žņaugi, žņauga, žņaugām, žņaugāt, прош. žņaudzīju, žņaudzījām, žņaudzījāt; повел. žņaugi, žņaugiet
  • : [žņaûgi]
  мн. ч. (spaidi)
  • : [žņaûks]
  (medicīnā)
  • : [žņaûkt]
  , žņaudzu, žņaudz, žņaudz, žņaudzam, žņaudzat, прош. žņaudzu, žņaudzām, žņaudzāt; повел. žņaudz, žņaudziet
  • : [žņaûktiês]
  , žņaudzos, žņaudzies, žņaudzas, žņaudzamies, žņaudzaties, прош. žņaudzos, žņaudzāmies, žņaudzāties; повел. žņaudzies, žņaudzieties
  • : [žņȩr̂kstat]
  , прош. žņerkstēju, žņerk- stējām, žņerkstējāt; повел. žņerksti, žņerkstiet
  • : [žņefkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žņir̂kstêt]
  , žņirkstu, žņirksti, žņirkst, žņirkstam, žņirkstat, pag. žņirkstēju, žņirkstējãm, žņirkstējāt; повел. žņirksti, žņirkstiet
 • — [žņir kstinât], -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žuôgmala]
  , žogma/le [žuôg- male], -ļu
 • žogs
  • : [žuôks]
  • : [žokèi̯nĩca]
  • : [žokèis]
  • : [žuôkleņi]
  , ед. ч. žoklenis (dzīvnieki)
 • žok/lis
  • : [žuôklis]
  , -ļa
  • : [žuôkļdêle]
  , -ļu
  • : [žuôkļkãji]
  , ед. ч. žokļkājis
  • : [žuôkļpatrõna]
  • : [žoŋglêšana]
  • : [žoŋ̃glêt]
  , -ēju, -ē, -ẽ, -ējam, -ējat, прош. -ēju, -ẽjām, -ējāt; повел. -ē, -ējiet
 • žonglie/ris
  • : [ŗu]
  • : [žor̃žetkreps]
  • : [žor̃žec]
 • žubī/te
  • : [žubīte]
  , -šu
  • : [žuburaîns]
  • : [žuburaînùms]
  • : [žuburuõjùms]
  • : [žuburuôt]
  , -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojām, -ojāt; повел. -o, -ojiet
  • : [žuburuôtiês]
  , -ojos, -ojies, -ojas, -ojamies, -ojaties, прош. -ojos, -ojamies, -ojāties; повел. -ojies, -ojieties
  • : [žuburuôc]
  • : [žubùrs]
  • : [žūksnis]
  , -šņa
  • : [žùlgàns]
  • : [žùlks]
  • : [žùlkt]
  , žulgstu, žulgsti, žulgst, žulgstam, žulgstat, прош. žulgu, žul- gām, žulgāt; повел. žulgsti, žulgstiet
  • : [žuîtaîns]
  • : [žuîtîks]
 • žul/ts
  • : [žuîc]
  , -ts 5.
  • : [žuîcakmeņi]
  , ед. ч. žultsakme/ns [žuîcakmènsj, -ns
  • : [žuîc*bȩka]
  • : [žulc*dzinẽi̯s]
  • : [žuîcpùslis]
  , -šļa
  • : [žuîcskâbe]
  , -bju
  • : [žuîcvac]
  • : [žuîc*zâlĩte]
  , -šu
  • : [žūpa]
  , м.р. дат.п. -am, s. дат.п. -ai
  • : [župãns]
  • : [žūpība]
  • : [žũpuôt]
  , -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojam, -ojāt; повел. -o, -ojiet
  • : [žur̃ga]
  • : [žur̃gaîns]
  • : [žur̃kt]
  , žurgstu, žurgsti, žurgst, žurgstam, žurgstat, прош. žurgu, žurgām, žurgāt; повел. žurgsti, žurgstiet
  • : [žūrija]
 • žurka
  • : [žùrka]
  • : [žur̃kstêt]
  , žurkstu, žurksti, žurkst, žurkstam, žurkstat, прош. žurkstēju, žurkstẽjām, žurkstẽj āt; повел. žurksti, žurkstiet
  • : [žùrkulfns]
 • žurnālistika
  • : [žur̃nãlistika]
 • žurnāli/sts
  • : [žur̃nãlisc]
  ; s. -ste, -stu
  • : [ŗa]
 • žurnāls
  • : [žur̃nãls]
  • : [žût]
  , žūstu, žūsti, žūst, žūstam, žūstat, прош. žuvu, žuvām, žuvāt; повел. žūsti, žūstiet
  • : [žũžas]
  мн. ч.
  • : [žužināt]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet (sanēt)
  • : [žũžinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet (aijāt)
  • : [žũžuôt]
  , -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojām, -ojāt; повел. -o, -ojiet
  • : [žvadzēt]
  , žvadzu, žvadzi, žvadz, žvadzam, žvadzat, прош. žvadzēju, žvadzējām, žvadzējāt; повел. žvadzi, žvadziet
  • : [žvadzināt]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvadzinâtiês]
  , -os, -ies, -ās, -āmies, -āties, прош. -ājos, -ājā- mies, -ājāties; повел. -ies, -ieties
  • : [žvadzuôņa]
  • : [žvakstēt]
  , žvakstu, žvaksti, žvakst, žvakstam, žvakstat, прош. žvakstēju, žvakstējām, žvakstējāt; повел. žvaksti, žvakstiet
  • : [žvãkstêt]
  , žvākstu, žvāksti, žvākst, žvākstam, žvākstat, прош. žvākstēju, žvākstējãm, žvakstējāt; повел. žvāksti, žvākstiet
  • : [žvakstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvãkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvañkstêt]
  , žvankstu, žvanksti, žvankst, žvankstam, žvank- stat, прош. žvankstēju, žvankstējam, žvankstējāt; повел. žvanksti, žvankstiet
  • : [žvañkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvar̃kstêt]
  , žvarkstu, žvark- sti, žvarkst, žvarkstam, žvarkstat, прош. žvarkstēju, žvarkstējam, žvark- stẽjāt; повел. žvarksti, žvarkstiet
  • : [žvãrkstêt]
  , žvārkstu, žvārk- sti, žvārkst, žvarkstam, žvarkstat, прош. žvarkstēju, žvarkstējām, žvārk- stẽjāt; повел. žvārksti, žvārkstiet
  • : [žvar̃kstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvãrkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvaũkstêt]
  , žvaukstu, žvauk- sti, žvaukst, žvaukstam, žvaukstat, прош. žvaukstēju, žvaukstējām, žvauk- stējāt; повел. žvauksti, žvaukstiet
  • : [žvaũkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvȩr̃kstat]
  , прош. žverk- stēju, žverkstējām, žverkstējāt; повел. žverksti, žverkstiet
  • : [žver̃kstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvĩguôt]
  , -oju, -o, -o, -ojam, -ojat, прош. -oju, -ojām, -ojāt; повел. -o, -ojiet
 • žvīkstēt
  • : [žvikstêt]
  , žvikstu, žviksti, žvikst, žvikstam, žvikstat, прош. žvik- stēju, žvīkstējām, žvikstēj āt; повел. žviksti, žvikstiet
 • žvīkstēt
  • : [žvīkstēt]
  , žvīkstu, žvīksti, žvīkst, žvīkstam, žvīkstat, прош. žvīkstēju, žvīkstējām, žvīkstējāt; повел. žvīksti, žvīkstiet
  • : [žvikstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvĩkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žviñdzêt]
  , žvindzu, žvindzi, žvindz, žvindzam, žvindzat, прош. žvin- dzēju, žvindzējām, žvindzējāt; повел. žvindzi, žvindziet
  • : [žviñdzinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
 • žvingu/lis — /0/
  • : [žviŋgulis]
  , -ļa
  • : [žvirjkstêt]
  , žvinkstu, žvink- sti, žvinkst, žvinkstam, žvinkstat, прош. žvinkstēju, žvinkstējām, žvink- stējāt; повел. žvinksti, žvinkstiet
  • : [žvirjkstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvir̃kstêt]
  , žvirkstu, žvirksti, žvirkst, žvirkstam, žvirkstat, прош. žvirkstēju, žvirkstējām, žvirkstēj āt; повел. žvirksti, žvirkstiet
  • : [žvir̃kstinât]
  , -u, -i, -a, -ām, -āt, прош. -āju, -ājām, -ājāt; повел. -i, -iet
  • : [žvìukstêt]
  , žviukstu, žviuk- sti, žviukst, žviukstam, žviukstat, прош. žviukstēju, žviukstējām, žviuk- stējāt; повел. žviuksti, žviukstiet